แค๊ตตาล็อกออนไลน์
ค้นหาผ้าเบรกเพื่อใช้กับรถของคุณ
Car Brand
Model
SubModel
Product
ขนาด
x มม.
 
(กว้าง x ยาว )
Search

มุมเทคนิค

เครื่องมือที่จำเป็นในการจัดการระบบเบรก (ตอนที่ 2)

     การดูแลรักษาและการซ่อมบำรุงระบบเบรกให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์และหาสาเหตุของปัญหา

ซึ่ง Newsbrarke ฉบับที่แล้วทาง Bendix ได้แนะนำเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบผิวหน้าระนาบของจานดิสก์เบรก เรียกว่าไดอัลเกจ

ไปแล้ว และในฉบับนี้จะแนะนำเครื่องมืออีกชิ้นหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กัน นั่นก็คือ ไมโครมิเตอร์วัดนอก (Outside Micrometer Caliper)

 

ไมโครมิเตอร์วัดนอก (Outside Micrometer Caliper)

     เป็นเครื่องมือวัดละเอียดที่ใช้วัดความหนาของจานดิสก์เบรก   หรือความโตของลูกสูบเบรกหลังจากที่ช่างได้ทำการตรวจสอบผิวหน้าจาน

ดิสก์เบรกแล้วด้วยไดอัลเกจ   และพบว่าจานดิสก์เบรกบิดเบี้ยวหรือผิวหน้ามีรอยมากและลึก ควรที่จะต้องทำการเจียร์ผิวหน้าของจานดิสก์เบรก

โดยจะต้องตรวจดูค่าบางที่สุดของจานดิสก์เบรกว่าเป็นเท่าใด (จานดิสก์เบรกทุกใบจะมีแจ้งค่าบางที่สุดไว้)  แล้วจึงนำไมโครมิเตอร์มาวัดค่า

ความหนาของจานดิสก์เบรก ถ้าค่าที่ได้มากกว่าค่าที่บางที่สุดนั่นแสดงว่าจานดิสก์เบรกใบนั้นสามารถนำไปเจียร์ผิวหน้าและนำกลับมาใช้ได้อีก

โดยจะต้องคำนึงด้วยว่าหลังจากที่เจียร์แล้วค่าความหนาของจานดิกส์เบรกยังคงมากกว่าค่าที่บางที่สุด


     หากจานดิสก์เบรกบางเกินไป อาจจะเป็นสาเหตุของการเบรกไม่มีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดความร้อนสูงจากเบรกจะคดหรือบิดเบี้ยวได้รวมถึง

ทำให้เกิดปัญหาเสียงดังในขณะเบรก

 

โครงสร้างหลัก และวิธีใช้งาน

1 แกนวัด
2 หมุนล็อค
3 ก้านสเกล
4 ปลอกหมุนวัด
5 หัวกระทบเลื่อน
6 ขีดสเกล
7 ขนาดวัด

 

     1. เลือกขนาดการวัดของไมโครมิเตอร์ (หมายเลข 7) เช่น 0 ถึง 25 มิลลิเมตร หรือ 25 ถึง 50 มิลลิเมตร เพื่อความเหมาะสมในการเลือกใช้ขนาดของการวัด


     2. หมุนปลอกหมุนวัดเข้า - ออก (หมายเลข 4) เพื่อให้แกนวัด (หมายเลข 1) ขยาย ตัวเท่ากับขนาดของจานดิสก์เบรก


     3. หมุนปลอกหมุนวัด (หมายเลข 4) ให้แน่นและฟิตพอดีกับจานดิสก์เบรก


     4. อ่านค่าตัวเลขที่ก้านสเกล (หมายเลข 3) กับขีดสเกลโดยใช้ข้อมูลการอ่านจากข้างล่างนี้

          4.1 ตัวเลขแถวบน (ขีดสเกลด้านบนของหมายเลข 3) ของก้าน

      สเกลมีค่าเท่ากับ 1 มิลลิเมตร

4.2 1 ช่องแถวล่าง (ขีดสเกลด้านล่างของหมายเลข 3) ของ

                ก้านสเกลมีค่าเท่ากับ 0.5 มิลลิเมตร

4.3 1 ช่องของปลอกหมุนวัด (ขีดสเกลที่หมายเลข 6) มีค่า

                เท่ากับ 0.01 มิลลิเมตร

     5. เพื่อให้ค่าตัวเลขไม่คาดเคลื่อนและแม่นยำควรหมุนหัวกระทบเลื่อน (หมายเลข 5) ให้แน่นอีกครั้งและหมุนล็อคแกนวัดให้แน่นอีกครั้ง

ประโยชน์ของการใช้ไมโครมิเตอร์


1. ค่าตัวเลขที่ได้เป็นค่าที่ละเอียดแน่นอนไม่มีความคาดเคลื่อน
2. ช่วยทำให้ช่างมีความมั่นใจต่อการตัดสินใจในการบริการจานดิสก์เบรก เช่นการเจียร์ การขัดหรือการเปลี่ยนใหม่
3. ใช้อ้างอิงกับลูกค้าได้ด้วยตัวเลขที่ได้จากการวัด ทำให้ลูกค้ายอมรับข้อเสนอต่างๆ ก่อนที่จะตัดสินใจซ่อม