แค๊ตตาล็อกออนไลน์
ค้นหาผ้าเบรกเพื่อใช้กับรถของคุณ
Car Brand
Model
SubModel
Product
ขนาด
x มม.
 
(กว้าง x ยาว )
Search

มุมเทคนิค

ปัญหาเสียงจากระบบเบรก ไม่ยากอย่างที่คิด

     จากที่มีผู้สอบถามมาเกี่ยวกับปัญหาเรื่องเสียงที่เกิดจากการใช้งานเบรก เราจึงมีคำตอบให้ ซึ่งเนื้อหาอาจเป็นเชิงวิชาการ แต่ก็เพื่อให้ทุก

ท่านได้เข้าใจ และนำไปประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาเสียงที่เกิดจากระบบเบรกของรถของทุกท่านได้อย่างง่ายดาย การเกิดเสียงเป็นเรื่องธรรมชาติ

ของระบบเบรก เนื่องจากการเสียดสีระหว่างจานเบรกกับผ้าเบรก จนเกิดการสั่นสะเทือนกลายเป็นคลื่นเสียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าเบรกทีี่่มี

ประสิทธิภาพสูง มีความฝืดมาก ๆ และทนความร้อนได้สูง หรือผ้าเบรกที่มีส่วนผสมกึ่งโลหะ จะมีโอกาสเกิดเสียงดังรบกวนได้มากกว่าผ้าเบรก

ที่มีความฝืดต่ำ ๆ ดังนั้นเมื่อทุกท่านเข้าใจถึงเรื่องดังกล่าวแล้ว ก็ขอให้ทำความเข้าใจต่อในเรื่องของการเกิดเสียง เพื่อให้เข้าถึงการแก้ไขปัญหา

เสียงรบกวน


     เสียงเกิดขึ้นจากความถี่ (แทนค่าด้วยเฮิรตซฺ์ Hz) ที่ได้มาจากการสั่นสะเทือนของวัตถุต่าง ๆ ซึ่งวัตถุแต่ละชนิดจะมีการสั่นตามธรรชาติด้วย

ความถี่คงที่ ที่ไม่เหมือนกันแตกต่าง ๆ กันไปตามแต่ละวัตถุ เสียงที่ได้ยินจากการสั่นสะเทือนจากวัตถุแต่ละชนิดจึงไม่เหมือนกัน หากวัตถุชิ้นนั้น

สั่นสะเทือน และให้คลื่นความถี่ที่อยู่ในช่วง 20 เฮิรตซ์ (Hz) หรือต่ำกว่า 20,000 เฮิรตซ์ (Hz) ก็จะเกิดเสียงที่มนุษย์สามารถได้ยิน แต่หากเกิด

คลื่นความถี่ที่สูงกว่า 20,000 เฮิรตซ์ (Hz) หรือต่ำกว่า 20 เฮิรตซ์ (Hz) ก็จะเกิดเสียงที่มนุษย์ไม่สามารถได้ยิน และเมื่อวัตถุชิ้นหนึ่งที่กำลังสั่น

สะเทือนด้วยความถี่ธรรมชาติของตัววัตถุชิ้นนั้นเอง ไปทำให้วัตถุอีกชิ้นหนึ่งสั่นด้วยความถี่ธรรมชาติของวัตถุชิ้นนั้น จนเกิดเป็นคลื่นความถี่ใหม่

ซี่งเราเรียกปรากฎการณ์นี้ว่า "ความถี่กำทอน" โดยความถี่ใหม่ที่ได้นี้จะมีค่าสูงกว่า 20,000 เฮิรตซ์ (Hz) หรือต่ำกวา 20 เฮิรตซ์ (Hz) ก็ขึ้นอยู่

กับขนาด รูปร่าง และมวลของวัตถุทั้งสองชนิด จากหลักการข้างต้นเมื่อนำมาอธิบายการเกิดเสียงในระบบเบรก็คือ เมื่อผ้าเบรกไปกดกับจานเบรก

ที่กำลังหมุนอยู่ เพื่อที่จะทำให้จานเบรกหยุดหมุน จึงเกิดการเสียดสีกันอย่างรุนแรงจนผ้าเบรกสั่นสะเทือน และจานเบรกก็สั่นสะเทือนตามความถี่

ที่ได้จากผ้าเบรกและจานเบรกจะเสริมกัน เป็นคลื่นความถี่ใหม่ ซึีงก็อาจจะเกิดเป็นเสียงที่เราได้ยิน หรือไม่ได้ยินก็ได้ขึ้นอยู่กับ


1. ขนาด รูปร่าง และส่วนประกอบของจานเบรก
2. ความยาว ความกว้าง และความสูงของผ้าเบรก
3. ความหนาแน่นของแผ่นเหล็กรองผ้าเบรก
4. ส่วนประกอบของเนื้อผ้าเบรก
5. ระบบช่วงล่างของรถยนต์


     ดังนั้นเสียงที่เกิดจากระบบเบรกจึงไม่ใช่เรื่องน่าตกใจ เนื่องจากในการเบรกทุกครั้งย่อมมีเสียงเกิืดขึ้นเสมอขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นการสั่นสะเทือน

ในช่วงความถี่ที่หูเราสามารถได้ยินหรือไม่ เสียงที่เกิดขึ้นไม่ได้มีผลต่ิอประสิทธิภาพการทำงานของระบบเบรกหรือในอีกแง่หนึ่งจากหลักการที่ว่า

พลังงานไม่สูญหายแต่เปลี่ยนรูปได้ การที่รถขับมาด้วยพลังงานจลน์ แล้วมีการหยุดรถด้วยเบรก จะทำให้พลังงานจลน์ส่วนหนีึ่งที่สูญเสียไปเกิด

เป็นความร้อน และจำนวนหนึ่งถูกเปลี่ยนไปเป็นเสียง และการสั่นสะเทือน

 

เมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบของการเกิดเสียงทั้ง 5 ข้อ


     หากท่านต้องการจะแก้ไขปัญหาเสียงที่เกิดจากการเบรกในรถยนต์ของท่าน ท่านก็ต้องพิจารณาว่ามีการสั่นสะเทือน หรือให้ตัวที่ผิดปกติ

และเกินมาหรือไม่ เช่นที่ตัวคาลิปเปอร์เบรก หรือช่วงล่างของรถ และอาจจะปรับตั้งชิ้นส่วนต่าง ๆ ในระบบเบรกให้มีการขยับตัวน้อยที่สุด เช่น

การใช้แผ่น Shim ของเบ็นดิกซ์ รองหลังผ้าเบรกเพื่อให้เกิดการกระชับตัว และซับแรงสั่นสะเทือน เป็นต้น


     หากท่านมีข้อสงสัย หรือมีปัญหาในการแก้ไขปัญหาเรื่องเสียง สามารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายเทคนิคของเบ็นดิกซ์ 084-448-6884

ทุกปัญหาของท่านจะหมดไป